Politica de calitate

Scop

Ecoinspect S.R.L.  are  ca scop principal derularea procesului de certificare a produselor agricole ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 şi cu normele acestuia de aplicare, cu completările şi modificările ulterioare în vigoare.

Serviciile de inspecţie şi certificare sunt accesibile tuturor categoriilor de operatori, indiferent de mărimea unităţii, domeniul certificării, calitatea de membru în orice organizaţie sau grup, numărul de certificări emise deja de către Ecoinspect S.R.L. sau de către orice alt organism de inspecţie şi certificare, etc.

Ecoinspect S.R.L. va refuza să accepte o solicitare sau menţinerea unui contract pentru certificare (acord de certificare) de la un client/ solicitant, atunci când există motive fundamentale sau demonstrate, cum ar fi participarea clientului sau solicitantului în activităţi ilegale, un istoric de neconformări repetate faţă de cerinţele pt. certificare/ produs, sau aspecte similare referitoare la client/ solicitant. De asemenea, Ecoinspect S.R.L. va refuza orice solicitare venită din partea unui operator, pt. care nu deţine mijloacele necesare de evaluare sau pt. care nu este acreditat/ aprobat să ofere certificare (ex. domeniu de certificare care nu este listat în Anexa nr. 1 la Certificatul de acreditare nr. OR 005, emis în data 11.04.2017  de către RENAR şi/ sau în Certificatul de aprobare nr. 258932 emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale).

Servicii

Serviciile Ecoinspect  S.R.L. sunt accesibile pentru toate categoriile de operatori şi asigură:

Garanţia că produsele/ procesele/ operaţiunile certificate  sunt în conformitate cu reglementările naţionale şi comunitare în vigoare privind modul de producţie ecologică

Respectarea condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător

Confidenţialitatea păstrării datelor şi informaţiilor

Imparţialitatea deciziilor legate de certificarea produselor

Informarea în timp util asupra modificărilor survenite în standardele/ regulamentele specifice şi cerinţelor de certificare aplicate de către OC.

Întocmirea rapoartelor de evaluare şi informarea operatorului cu privire la încălcările/ neregulile constatate, precum  şi să  prezentarea acestora beneficiarului pentru semnare.

Efectuarea în timp util a controlului unităţilor de producţie/ prelucrare/ conservare/ comercializare/ depozitare/distribuţie/ import/ export şi ale tuturor operaţiunilor efectuate de către beneficiar  legate de produsele agricole   ecologice.

Domenii

Serviciile de inspecţie şi certificare oferite de Ecoinspect S.R.L. sunt legate de domeniile:

Produse vegetale neprocesate

Animale vii sau produse neprocesate de origine animală

Produse de acvacultură şi alge marine

Produse de acvacultură

Produse agricole procesate pt. a fi utilizate ca alimente

Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale

Material de propagare vegetativă şi seminţe pentru cultură

Ţeluri:

Ecoinspect S.R.L. îşi propune :

Menţinerea acreditării RENAR în conformitate cu Standardul Internaţional SR EN ISO/ CEI 17 065: 2013

Menţinerea aprobării funcţionării din partea autorităţii competente (MADR), în conformitate cu reglementările comunitare şi naţionale în vigoare

Satisfacerea cerinţelor prevăzute de  Standardele şi Reglementările naţionale şi comunitare în vigoare

Câştigarea şi menţinerea încrederii operatorilor, prin îmbunătăţirea continuă a calităţii  serviciilor prestate

Creşterea eficienţei economice

Realizarea calităţii cerute, în condiţii de compe,titivitate, sub aspectul performanţelor realizate, în scopul păstrării imaginii societăţii

Prevenirea apariţei neconformităţilor în toate etapele referitoare la certificare, prin încercarea de a elimina cauzele care le-au produs

Reducerea numărului de reclamaţii primite de la clienti, autorităţi competente

Instruirea continuă a personalului implicat în procesul de certificare, la toate nivelurile de implicare a acestuia

Planificarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii unui sistem de management al calităţii şi al siguranţei alimentelor orientat către furnizarea de servicii care satisfac cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate relevante

Motivarea şi calificarea personalului

Instruirea şi conştientizarea angajaţilor în spiritul culturii organizaţionale şi pentru înţelegerea consecinţelor propriilor activităţi şi responabilităţilor ce le revin în domeniul calităţii şi al siguranţei alimentelor,

Implicarea tuturor angajaţilor pentru îndeplinnirea obiectivelor privind excelenţa în calitate

Comunicarea internă a cerinţelor, strategiilor şi performanţei privind calitatea şi când este necesar, a modului de îndeplinire a angajamentelor noastre clienţilor, subcontractanţilor, autorităţilor şi altor părţi interesate,

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor globale ale societăţii,

Asigurarea trasabilităţii clare a oricărui produs certificat

Oferirea garanţiei consumatorului final că produsul certificat este autentic şi sigur

Furnizarea de informaţii care să permită consumatorilor să facă o alegere potrivită precum şi protecţia împotriva publicităţii şi etichetarea greşită sau inexactă

Asigurarea unui mediu de lucru optim prin investiţii în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi a tehnologiilor de lucru

Responsabilitatea faţă de clienţi, furnizori, colaboratori

Derularea auditurilor interne pentru asigurarea că documentele şi procedurile sunt în conformitate cu standardele şi reglementările

Derularea periodică a analizelor de management pentru a se asigura că ţelurile sunt atinse într-un mod eficient

Îmbunătăţirea permanentă a procedurilor proprii

Asigurarea că atât procedurile cât şi politica de calitate sunt înţelese de personalul responsabil cu implementarea acestora, de la managementul de top până la ultimul nivel ierarhic

Asigurarea de resurse în vederea instruirii şi perfecţionării personalului

Realizarea calităţii cerute, în condiţii de competitivitate sub aspectul performanţelor realizate, în scopul păstrării imaginii organizaţiei

Prevenirea apariţiei neconformităţilor în toate etapele de execuţie a procesului de certificare, prin analizarea şi eliminarea cauzelor care le-au produs

Asigurarea unui sistem de organizare care să permită evaluarea performanţelor atinse şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii

Principii de bază

Serviciile Ecoinspect  S.R.L. sunt imparţiale şi se bazează pe evaluarea şi analizarea obiectivă a dovezilor strânse pe parcursul evaluărilor, fără influenţarea factorilor externi.

Societatea Ecoinspect SRL are o preocupare continuă pentru creşterea eficienţei muncii prestate şi pentru  asigurarea de resurse, în vederea instruirii şi perfecţionării personalului implicat în procesul de inspecţie şi certificare.

OC identifică riscurile referitoare la imparţialitate în mod sistematic.

Conducerea Ecoinspect S.R.L consideră  că succesul societăţii depinde de înţelegerea necesităţilor clienţilor  şi de asigurarea satisfacţiei maxime a acestora în utilizarea serviciilor.

Sistemul de Management al Calităţii aflat în subordinea Directorului General, acoperă toate activităţile societăţii şi asigură conducerii firmei garanţia controlului asupra calităţii serviciilor realizate.

Sistemul de Management al Calităţii va fi îmbunătăţit în mod continuu, în vederea realizării unor servicii de calitate superioară.

Pentru menţinerea rezultatelor obţinute şi îmbunătăţirea acestora se va asigura respectarea procedurilor de sistem si a procedurilor operationale descrise în Manualul Calităţii.

Metoda de atragere a clientului către Ecoinspect S.R.L constă într-o mentalitate flexibilă de rezolvare a problemelor, de identificare a soluţiilor optime, fără implicarea costurilor  suplimentare.

Ecoinspect S.R.L doreşte să fie văzut ca un partener de încredere, în vederea consolidării poziţiei sale pe piata internă şi nu numai.

Procedurile Ecoinspect  S.R.L. nu sunt discriminatorii pentru nicio categorie de operatori. Serviciile sunt accesibile tuturor categoriilor de operatori, indiferent de domeniul de activitate, de mărimea fermei/ unităţii sau numărul de animale, cifrei de afaceri, sau de numărului de certificate emise deja, etc.

Ecoinspect S.R.L. este responsabil pentru acordarea, menţinerea, extinderea, suspendarea sau retragerea certificării. Decizia referitoare la certificare nu se delegă unei terţe părţi.

Personalul Ecoinspect  S.R.L. nu acceptă cadouri sau alte avantaje  materiale de la terţe părţi, nici în mod direct şi nici indirect.

Personalul Ecoinspect S.R.L. se va feri de săvârşirea actelor de corupţie.

Ecoinspect S.R.L. prestează servicii de calitate, la timp şi oneste.

Ecoinspect  S.R.L. nu este implicat în comercializarea produselor ecologice sau în oricare altfel de activităţi care ar putea compromite obiectivitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea procesului de evaluare a conformităţii.

De asemenea, nu va acorda servicii de consultanţă clienţilor (operatorilor) proprii, în vederea îndrumării activităţii de producţie.

Ecoinspect S.R.L. îşi  informează clienţii (operatorii) despre cerinţele privind producţia ecologică, fără a percepe taxe adiţionale pentru aceasta.

Ecoinspect S.R.L. îndrumă clienţii (operatorii)  cu privire la cerinţele obligatorii a se respecta în sistemul de producţie ecologică, dar nu-i va îndruma cu privire la cum trebuie îndeplinite.

Ecoinspect  S.R.L. face informări cu privire la reglementările în vigoare, prin seminarii, cursuri şi publicaţii, într-un mod nediscriminatoriu

Ecoinspect S.R.L. alocă suficiente resurse financiare şi umane pentru desfăşurarea activităţilor sale în mod profesional şi în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare.

Ecoinspect S.R.L. îşi limitează cerinţele, evaluarea, analiza, decizia şi supravegherea la acele aspecte legate specific de domeniul de certificare.

Responsabilităţi

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politică de calitate sunt menţinute de către Ecoinspect S.R.L. şi sunt analizate în cadrul analizelor de management pt. a asigura adecvarea acestora.

Managementul de la cel mai înalt nivel ierarhic al  Ecoinspect S.R.L. urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii în domeniul calităţii.

Autoritatea şi responsabilitatea pt. stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii sunt delegate reprezentantului managementului calităţii.

Managementul de la cel mai înalt nivel ierarhic al  Ecoinspect S.R.L. se asigură prin intermediul reprezentantului managementului calităţii că prevederile Manualului calităţii, cât şi a celorlalte documente ale sistemului de management al calităţii sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul Ecoinspect S.R.L.

Mangementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica în domeniul calităţii este disponibilă pentru toţi  angajaţii societăţii şi pentru public.

Declaraţie de conformitate

Procesul de certificare al OEC  se desfăşoară în conformitate cu cerinţele prevăzute de producţia ecologica în Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, cu toate normele de aplicare, precum şi cu

–         Sistemul calităţii Ecoinspect S.R.L. care este în conformitate cu noul Referenţial SR EN ISO/ CEI 17065: 2013

Politica de calitate COD: MC_1

MC-1 Politica de calitate 2018

WhatsApp chat